STATUT BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO „MYŚLĘCINEK”

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek”, zwane jest dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest miasto Bydgoszcz, obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Bydgoszcz.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa a szczególnie na rzecz niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin.

§ 6

Towarzystwo zrzesza na zasadach dobrowolności osoby zainteresowane wspieraniem i rozwojem usprawniania osób niepełnosprawnych głównie metodą hipoterapii.

§ 7

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

§ 8

Towarzystwo może do realizacji celów statutowych zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.

§ 9

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§ 10

Towarzystwo współpracuje z Polskim Towarzystwem Hipoterapeutycznym oraz z innymi zrzeszeniami i organizacjami na zasadach dobrowolności i równości.

§ 11

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której dochód w całości przeznaczony będzie na cele statutowe Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III

Cele i środki działania

 

§ 12

 1. Celem   Towarzystwa   jest:

1)    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
2)    ochrona i promocja zdrowia
3)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie
4)    krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
5)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
6)    promocja i organizacja wolontariatu.

§ 13

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1)    upowszechniania wiedzy na temat hipoterapii jako skutecznej metody oddziaływania psychosocjologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego w wybranych schorzeniach oraz wiedzy na temat niepełnosprawności i profilaktyki zdrowotnej, realizowane poprzez:
a)    organizowanie odczytów, spotkań, imprez promocyjno – reklamowych;
b)    wydawanie informatorów, biuletynów dla członków Towarzystwa i osób zawodowo                             związanych z terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2)    organizowania integracyjnych zabaw, imprez rekreacyjnych, imprez sportowych dla członków Towarzystwa i ich rodzin.
3)    promocji i organizacji wolontariatu.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1)    prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, głównie metodą hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej.
2)    upowszechniania wiedzy na temat hipoterapii jako skutecznej metody oddziaływania psychosocjologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego w wybranych schorzeniach oraz wiedzy na temat niepełnosprawności i profilaktyki zdrowotnej, realizowane poprzez:
a)    organizowanie szkoleń, kursów, praktyk zawodowych, konferencji, sympozjów dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem niepełnosprawnych, w tym terapeutów;
b)    wydawanie czasopism, książek i filmów.
3)    organizowania integracyjnych imprez rekreacyjnych i sportowych dla osób nie zrzeszonych w Towarzystwie.
4)  organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z deficytami zdrowotnymi na turnusach rehabilitacyjnych, integracyjnych obozach, biwakach i wycieczkach krajoznawczych.
ROZDZIAŁ IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§14

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych,
2)    członków wspierających,
3)    członków honorowych.

§ 15

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i innych państw, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, pragnący dobrowolnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Towarzystwa.

§ 16

 1. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i innych państw  oraz osoby prawne, które zadeklarowały stałą współpracę i pomoc finansową lub rzeczową Towarzystwu w realizacji statutowych celów.

 2. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego upoważnionego przedstawiciela.

§ 17

Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla  urzeczywistniania celów statutowych Towarzystwa.

§ 18

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są uchwałą Zarządu Towarzystwa, na podstawie zgłoszonej pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

§ 19

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)    wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2)    współuczestniczyć w tworzeniu programu działania Towarzystwa i jego realizacji,
3)    zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski dotyczące programu i metod pracy,
4)    korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów szkoleniowych Towarzystwa,
5)    wglądu do rocznych sprawozdań finansowych składanych przez Władze Towarzystwa,
6)    w przypadku skreślenia z listy członków, wnoszenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od chwili otrzymania na piśmie powiadomienia o skreśleniu,
7)    do ulg, określonych przez Zarząd Towarzystwa, w przypadku terminowego wnoszenia opłat za zajęcia.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w §19, z wyłączeniem pktu 1.

§ 21

 1. Członkowie zobowiązani są do:

1)    sumiennego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, w tym wynikających z pełnienia określonej funkcji,
2)    prezentowania celów i programu Towarzystwa na zewnątrz,
3)    uczestniczenia w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez władze Towarzystwa,
4)    terminowego wnoszenia opłat członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z wszelkich opłat.

§ 22

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

1)    Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, złożonej na piśmie Zarządowi,
2)    skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
a)    rażącego nie wypełniania obowiązków, prowadzenia działalności  przynoszącej  ujmę dobremu imieniu Towarzystwa,
b)    niepłacenia przez okres 12 m-cy składek członkowskich, mimo pisemnego upomnienia.
3)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ V

Władze Towarzystwa

 

§ 23

 1. Władzami Towarzystwa są:

1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd Towarzystwa,
3)    Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się raz do roku.

 4. Uchwałę o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd Towarzystwa.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)    z własnej inicjatywy,
2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)    na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje jedynie sprawy, dla których zostało zwołane.

7. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest na 30 dni przed, powiadomić członków o porządku obrad, czasie i miejscu odbycia Walnego Zebrania.

§ 25

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)    członkowie zwyczajni Towarzystwa z głosem stanowiącym,
2)    członkowie wspierający, honorowi i osoby zaproszone, z głosem doradczym.

§ 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są:

1)    w I terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych,
2)    w II terminie zwykłą większością, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

§ 27

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał:

1)    w sprawie zmian w statucie,
2)    o rozwiązaniu Towarzystwa,
3)    o podstawowych sprawach organizacyjnych i programowych Towarzystwa,
4)    o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)    w sprawie wyboru: pięciu członków Zarządu, w tym jego Prezesa, trzech członków  Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego. Dotyczy to także wyborów  uzupełniających do tych organów, po wyczerpaniu trybu przewidzianego w § 28 ust. 3  oraz § 30 ust. 3,
6)    w sprawie odwołań od skreślenia z listy członków,
7)    o przyjęciu regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8)    o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały dotyczące pkt. 1-3,7,8 podejmowane są w głosowaniu jawnym, uchwały dotyczące pkt. 4-6 w głosowaniu tajnym.

§ 28

Zarząd Towarzystwa

 1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest na 3-letnią kadencję

 2. Zarząd na I posiedzeniu wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 3. Zarząd w miejsce ustępujących członków Zarządu może powoływać do swego grona nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności Prezesa i co najmniej połowy liczby członków Zarządu zwykłą większością głosów.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  w kwartale.

 6. Członkowie Zarządu zwolnieni są z opłat składek członkowskich.

 7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa jego regulamin.

§ 29

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
2)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3)    realizacja uchwał Walnego Zebrania,
4)    rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
5)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków i skreślenia członków nie przestrzegających ustaleń statutu,
6)    ustalanie wysokości i terminów wpisowego, składek członkowskich, innych opłat na rzecz Towarzystwa oraz stosowania ulg w opłatach,
7)    coroczne składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z działalności Zarządu.

§ 30

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym na 3-letnią kadencję w celu kontrolowania działalności Towarzystwa w okresach między Walnymi Zebraniami.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, w tym jej Przewodniczący.

 3. Postanowienia § 28 ust. 3, stosuje się odpowiednio dla Komisji Rewizyjnej.

 4. Komisja podejmuje uchwały w pełnym składzie na zasadzie zwykłej większości głosów  w głosowaniu jawnym.

 5. Członkowie Komisji nie mogą:

1)    być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)    być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej,
3)    otrzymywać z tytułu  pełnionych funkcji  w Komisji, zwrotu  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia  w  wysokości  wyższej  niż  określone  w  art.8 pkt 8  ustawy  z 3 marca  2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

6. Organizację i tryb pracy Komisji określa jej regulamin.

§ 31

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    bieżące kontrolowanie zgodności działalności Towarzystwa z prawem, statutem Towarzystwa, uchwałami Walnego Zebrania oraz Zarządu,
2)    co najmniej raz w roku kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Towarzystwa,
3)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z oceny działania Towarzystwa oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4)    wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

 

§ 32

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka oraz papiery wartościowe.

 2. Fundusze Towarzystwa tworzy się ze składek członkowskich, wpisowego, dotacji, darowizn, ze środków pochodzących z ofiarności publicznej, zapisów, spadków oraz dochodów z działalności gospodarczej.

 3. Majątek i fundusze Towarzystwa służą do realizacji zadań statutowych.

 4. Zabrania się:

1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)    przekazywania majątku towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd.

6. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i podpisywania dokumentów finansowych upoważnieni są: prezes lub wiceprezes i skarbnik.

7. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

8. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, powołana Komisja Likwidacyjna przekaże majątek Towarzystwa stowarzyszeniu działającemu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia Końcowe

 

§ 33

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

 2. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli za jego rozwiązaniem głosowało 2/3 członków, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

 3. Czynności związane z likwidacją Towarzystwa dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Walne Zebranie Członków.

 4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.

Bydgoszcz, 18.10.2007